Atzīmējot Pasaules akreditācijas dienu, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) šā gada 16. jūnijā organizēja konferenci “Akreditācija: atbalsts konkurētspējas un eksportspējas veicināšanai”.

Konferencē tikās politikas veidotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, nozares profesionāļi un uzņēmēji, lai diskutētu par akreditācijas un atbilstības novērtēšanas lomu un pievienoto vērtību konkurētspējas un eksportspējas veicināšanā. Konferencē kopumā piedalījās 90 dalībnieki.

 

Konferences norises programma

08.06.2016.

9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. Šī gada tēma ir “Akreditācija kā instruments valsts politikas atbalstam”. Standarti, atbilstības novērtēšana un akreditācija ir instrumenti, ko politikas veidotāji var izmantot, lai izstrādātu piemērotu un efektīvu normatīvo regulējumu, nodrošinātu vides aizsardzību, sabiedrības drošību un uzticību, kā arī preču un pakalpojumu drošumu un to eksportspēju.

Akreditācija apliecina, ka akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas piedāvā testēšanas, kalibrēšanas, medicīniskas pārbaudes, sertifikācijas, inspekcijas un verifikācijas pakalpojumus, ir tehniski kompetentas un neatkarīgas, lai pārbaudītu preču un pakalpojumu atbilstību noteiktiem nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem.

Saskaņā ar Regulu (EK) 765/2008, Eiropas Savienībā katrā dalībvalstī akreditāciju veic attiecīgās valsts izraudzītas nacionālās akreditācijas institūcijas. Latvijā nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas veic Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK).

16.02.2016.

Informējam, ka kopš šā gada 16. februāra LATAK atrodas citās telpās – Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā – vietā, kur LATAK atradās pirms pārcelšanās uz biroju Brīvības ielā 55.

Biroja jaunā adrese ir tāda pati, kā juridiskā adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Biroja darba laiks, darbinieku tālruņa numuri un e-pasta adreses ir palikušas nemainīgas.

Sīkāka informācija: sadaļā Kontakti.

 

25.04.2016.

Š.g. 20. un 21. aprīlī Rīgā, viesnīcā “Radisson Blu Daugava” notika Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma padomes sanāksme, kurā piedalījās Eiropas akreditācijas institūciju vadītāji un pārstāvji, tostarp arī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Ozoliņš un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes locekle Olga Veilande.

Sanāksmi atklāja LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes priekšsēdētāja Zaiga Liepiņa. Sanāksmes laikā tika izskatīti EA Daudzpusējās atzīšanas līguma (turpmāk – EA MLA) Padomes audita rezultāti un pieņemti lēmumi par EA MLA līguma parakstītāja statusa saglabāšanu vairākām nacionālajām akreditācijas institūcijām.

Akreditācijas institūcija kļūst par EA MLA parakstītāju salīdzinošās novērtēšanas (peer evaluation) procesa rezultātā. Salīdzinošo vērtēšanu veic EA iekšējie auditori un vērtētāji no ILAC un IAF, pārbaudot atbilstību starptautiskajam standartam ISO / IEC 17011 un citiem saistošajiem standartiem un kritērijiem. Balstoties uz salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem, EA MLA Padomes apstiprinātā darba sagatavo rekomendāciju, saskaņā ar kuru EA MLA Padome pieņem lēmumu.

2017.gadā tiek plānots Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma tvērumu paplašināt ar ISO 17043 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības kvalifikācijas pārbaudei” (Conformity assessment - General requirements for proficiency testing), tādēļ sanāksmes laikā notika mācības par standarta ISO 17043:2010 prasībām.

24.02.2016.

2016. gada 5. un 6. aprīlī LATAK organizē 2 dienu apmācības medicīnas laboratoriju darbiniekiem, LATAK tehniskajiem vērtētājiem un ekspertiem par standartu LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” (C6 modulis).

Apmācību mērķis: identificēt un izskaidrot standarta prasības; dalīties pieredzē par standarta prasību ieviešanu medicīnas laboratoriju akreditācijas procesā.

Apmācības vada: LATAK vadošā vērtētāja, Mg.oec. Maira Sapata

Norises vieta: Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, 1.stāvs

Dalības maksa: EUR 80,- (bez PVN) / Medicīnas laboratoriju vērtētājiem, ekspertiem un potenciālajiem ekspertiem – bez maksas.

Back to Top