13.06.2017.

Ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa lēmumu (prot. Nr.18 § 42.) atbalstīta valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", reģistrācijas numurs 40003427231, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (turpmāk – SAMC), reorganizācijas uzsākšana sadalīšanas ceļā, nosakot, ka iegūstošā sabiedrība cita starpā ir jaundibināma valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", kas ir nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja. Ņemot vērā minēto, informējam, ka atbilstoši Ekonomikas ministrijas iecerei, sākot ar 2017. gada 1. augustu, nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas pildīs SAMC tiesību un saistību pārņēmēja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs".

Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr.1059 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” 7.punktam, SAMC struktūrvienība Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas institūcijas iesniegumu par tās akreditāciju, slēdz ar atbilstības novērtēšanas institūciju līgumu, kurā nosaka novērtēšanas procedūras un pušu pienākumus. Ņemot vērā, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ir SAMC tiesību un saistību pārņēmēja, noslēgtie līgumi saglabā savu spēku un atsevišķi grozījumi tajos netiek paredzēti. Vienlaikus informējam, ka noslēgtajos līgumos par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju noteiktos izpildītāja un biroja tiesības un pienākumus pildīs viena persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs".

Papildu minētajam informējam, ka ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa lēmumu (prot. Nr.18 § 42.) cita starpā konceptuāli ir atbalstīta jaundibināmās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveide par valsts aģentūru. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas iecerei minētā pārveide tiek plānota līdz 2017. gada 31. decembrim.

07.06.2017.

9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. Šī gada tēma ir “Akreditācija: pārliecības nodrošināšana būvniecībā un tās izveidotajā vidē”. Standarti un atbilstības novērtējums, ko ir veikusi akreditēta institūcija, ir instrumenti, sniedz atbalstu būvniecībai visos tās procesos, sākot ar projektētājiem, arhitektiem, inženieriem, ražotājiem, darbuzņēmējiem, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem un beidzot ar valsts sektoru, regulatoriem un kontroles institūcijām – atbilstošas likumdošanas izstrādei, kā arī vides aizsardzības un sabiedrības drošības un uzticības nodrošināšanai.

Būvniecība ir nozīmīga tautsaimniecības joma, tā saistīta ne tikai ar valsts ekonomisko attīstību, bet arī ar vides un sabiedrības drošību. Būvniecībā izaicinājums ir tiekties uz izmaksu samazināšanu un peļņas gūšanu, vienlaikus nodrošinot un uzlabojot būvniecības kvalitāti un radot drošu vidi gan būvlaukumā, gan apbūvētajā vidē ilgtermiņā.

16.02.2017.

Informējam, ka sākot ar 2017. gada 16. februāri Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas interneta vietnē www.lvs.lv pieejams LVS EN ISO 9001:2017 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" standarta tulkojums latviešu valodā, kā arī dokumenta bilingvālā versija (angļu/latviešu val.).

Sīkāka informācija par standartu: www.lvs.lv

 

16.03.2017.

2017. gada janvārī LATAK veica ikgadējo klientu aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju (ANI) viedokli par LATAK darba kvalitāti un sadarbību 2016. gadā. Aptauja dod arī iespēju ANI pārstāvjiem paust savu viedokli un ieteikumus akreditācijas sistēmas pilnveidošanai un sadarbības uzlabošanai.

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties sadaļā Klientu aptaujas rezultāti.

 

18.01.2016.

Standartu projektu komentēšanas vietnē viedoklis.lvs.lv ir publicēts starptautiskā standarta ISO/IEC 17025 'General requirements for the competence of testing and calibration laboratories' projekts. Komentāru iesniegšanas termiņš ir šā gada 9. marts.

Lai komentētu standartu projektus, lietotājam nepieciešams reģistrēties vietnē. Sīkāka informācija par reģistrāciju un standartu projektu komentēšanu pieejama sadaļā Palīdzība.

Arī Latvijā ikvienam ir iespēja piedalīties vienotu produktu un pakalpojumu standartu izstrādē un pilnveidošanā. Tāpēc uzņēmēji tiek aicināti izmantot iespēju pārstāvēt sava biznesa intereses un iesaistīties standartu izstrādē un projektu komentēšanā, tādā viedā 'lobējot' Latvijas uzņēmumu un patērētāju intereses.

Vietnes lietotāji var arī abonēt interesējošo standartu grupas, kas ļaus turpmāk sekot līdzi aktuālajiem izvēlēto standartu projektiem un to komentēšanas termiņiem.

 

Back to Top