04.03.2014.

Starptautiskais standarts medicīnas laboratorijām EN ISO 15189:2012, kas tika apstiprināts 2012.gada 31.oktobrī, nacionālā standarta statusā adaptēts 2013.gada 30.maijā. Standarts LVS EN ISO 15189:2013 aizstāj LVS EN ISO 15189:2007A un LVS EN ISO 15189:2008L un ir identisks EN ISO 15189:2012.

Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) ar 2012.gada 11.oktobra rezolūciju GA 16.21 noteica pārejas perioda termiņu līdz 2016.gada 1.martam.

Pārejas periodā piemērojami abi standarti – LVS EN ISO 15189:2008 un LVS EN ISO 15189:2013.

Avots: LR Ekonomikas ministrija, 12.02.2014

Eiropas Akreditācijas kooperācija, analizējot 2013.gadā veiktā SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (turpmāk – LATAK) audita rezultātus, secinājusi, ka Latvijas akreditācijas sistēma tiek vērtēta atzinīgi un tā ļauj nodrošināt Latvijas atbilstības novērtēšanas institūciju konkurētspēju Eiropas Savienības līmenī.

08.01.2014.

infoVisām akreditētajām inspicēšanas un personu sertificēšanas institūcijām, kuras akreditētas atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17020:2005 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” un/vai LVS EN ISO/IEC 17024:2003 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” standarta prasībām jāsagatavo programma, nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā, dokumentācijā, nepieciešamos resursus un apmācības personālam, kā arī termiņus izmaiņu ieviešanai.

Šāda programma jānosūta LATAK uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz 2014. gada 15. janvārim neatkarīgi no plānotās akreditācijas uzraudzības novērtēšanas veikšanas.

22.01.2014.

Šī gada 21.janvārī notika LATAK organizētais seminārs „Standarti LVS EN ISO/IEC 17065:2013 Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” un LVS EN ISO/IEC 17067:2013 „Atbilstības novērtēšana. Produktu sertifikācijas pamatprincipi un vadlīnijas produktu sertifikācijas shēmām.”

Seminārā piedalījās 28 eksperti no 14 institūcijām. Semināra vadītājs, LATAK vadošais vērtētājs Jānis Rozenbahs dalībniekus iepazīstināja ar standartu vispārīgajiem principiem, terminiem un definīcijām, strukturālajām prasībām, prasībām attiecībā uz resursiem, procesu un pārvaldības sistēmām, kā arī ar sertifikācijas shēmām (LVS EN ISO/IEC 17067).

07.01.2014.

2014. gada 21. janvārī LATAK rīko semināru „Standarti LVS EN ISO/IEC 17065:2013 Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” un LVS EN ISO/IEC 17067:2013 „Atbilstības novērtēšana. Produktu sertifikācijas pamatprincipi un vadlīnijas produktu sertifikācijas shēmām”.

Semināra mērķis: identificēt jaunas, izmainītas prasības, kas jāņem vērā sertifikācijas institūcijām.

Uz lapas augšu