Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir dibināts 1994. gada 30. augustā ar LR Ekonomikas ministrijas 1994. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 295.
Kopš 2009. gada 1. jūlija LATAK ir SIA„ Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” struktūrvienība un darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem un LATAK Nolikumu.

LATAK darbību Latvijas Republikā nosaka:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību;
  • likums “Par atbilstības novērtēšanu”;
  • Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumi Nr. 1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību";
  • Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 445 “Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju”;
  • Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1266 “Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums”;
  • standarts LVS EN ISO/IEC 17011:2004 ;
  • Eiropas akreditācijas kooperācijas EA un Starptautisko akreditācijas organizāciju IAF un ILAC norādījumi un lēmumi;
  • SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” statūti;
  • SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” struktūrvienības Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs nolikums;
  • vienošanās starp Ekonomikas ministriju, SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” un Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju par akreditācijas jomā piemērojamiem principiem (saite uz dokumentu).

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja tiesības SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” vārdā slēgt darījumus un veikt citas tiesiskās darbības izriet no SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes izdotās pilnvaras (pieejama šeit).

Birojam Patentu valdē apstiprināta preču zīme (logo). Preču zīmes īpašnieks ir SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”.
 

Biroja juridiskā un faktiskā adrese:
K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Darba laiks:

Darbdienās: 08.30 - 17.00

Sestdien, svētdien: brīvs

LATAK uzņemas pilnu civiltiesisko atbildību par akreditācijas darbības rezultātā atbilstības novērtēšanas institūcijām un trešajām pusēm nodarītajiem zaudējumiem. Šim nolūkam SAMC slēdz civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību. Apdrošināšana aptver visas akreditācijas aktivitātes un teritorijas, kur LATAK sniedz savus pakalpojumus.

Rekvizīti:
SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” struktūrvienība

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
K. Valdemāra iela 157
Rīga, LV-1013

Konta Nr.: LV79PARX0001109800015
AS Citadele Banka
kods: PARXLV22
PVN maksātāja Nr.: LV 40003427231

Back to Top