Šī gada 25. un 26. janvārī Eiropas Akreditācijas kooperācija sadarbībā ar Francijas akreditācijas biroju (COFRAC) organizēja divu dienu semināru, kura laikā apmācīja vērtētājus par pārskatīto standartu ISO/IEC 17025: 2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Seminārā piedalījās arī LATAK pārstāvis. Francijā organizētais seminārs notika ar mērķi palīdzēt nacionālajām akreditācijas institūcijām apgūt pārskatītā ISO/IEC 17025:2017 standarta prasības, lai pārejas periodā nacionālās akreditācijas institūcijas varētu pārvērtēt akreditēto laboratoriju kompetenci atbilstībai pārskatītā standarta prasībām. 

Par LATAK apmācībām akreditētajām laboratorijām par pārskatītā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām tiks paziņots atsevišķi.

5.02.2018.

Foto: Eiropas Akreditācijas kooperācija

Apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas, jo īpaši:

  • ieinteresētās privātpersonas, būvizstrādājumu tiešie privātie lietotāji;
  • uzņēmumi un individuālie komersanti, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (ražotāji, importētāji, izplatītāji, būvuzņēmēji, projektētāji, piegādātāji profesionālie galalietotāji);
  • uzņēmumu pārstāvji (nozares apvienības, tirdzniecības kameras, arodorganizācijas);
  • tehniskās institūcijas (paziņotās iestādes, tehniskās novērtēšanas iestādes, standartizācijas organizācijas, Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija)
  • publiskas iestādes vai kontroles iestādes (tirgus uzraudzība, piemēram, inspektori/tiesībaizsardzības iestādes, akreditācijas, paziņojošās iestādes, produktu informācijas punkti, ēku kontrole);
  • nevalstiskās organizācijas;
  • akadēmiskas, pētniecības un tehnoloģiju organizācijas;
  • būvstrādnieku pārstāvji;
  • patērētāju aizsardzības organizācijas.

2017.gada novembrī publicēta standarta ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” jaunā redakcija, kas stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Standartam ISO/IEC 17025:2017 ir jauna struktūra, kas saskaņota ar citiem ISO 17000 sērijas standartiem. Jaunā standarta struktūrā ir 5 sadaļas: Vispārīgās prasības, Struktūras prasības, Resursu prasības, Procesu prasības, Pārvaldības sistēmas prasības. Jāņem vērā, ka standarta jaunā redakcija ļauj izmantot ISO 9001 standartu kā pārvaldības sistēmas pamatu, ja tiek izpildītas ISO/IEC 17025:2017 standarta tehniskās prasības (sk. jaunā standarta opcijas A un B).

Ar pagājuša gada nogali ir pieejama jaunā versija ISO/IEC 17011:2017 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas (ISO/IEC 17011:2017)” standartam. Jaunā redakcija stājās spēka 2017.gada 1.decembrī ar pārejas periodu līdz 2020.gada decembrim. Starptautiskās akreditācijas organizācijas ILAC un IAF ir noteikušas, ka visas akreditācijas institūciju vērtēšanas no 2018.gada jūlija notiks atbilstoši jaunā standarta versijai.

Šī gada 24.oktobrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) telpās noritēja kārtējā jauno biedru iepazīšanās. Kopš šī datuma arī LATAK ir pilntiesīgs LTRK biedrs un turpmāk savas kompetences pārstāvēs lielākajā Latvijas uzņēmēju nevalstiskajā organizācijā. Tā būs arī papildu iespēja izskaidrot un popularizēt Latvijas Kvalitātes infrastruktūras nozīmi, stiprinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju un eksportspēju.

Uz lapas augšu