Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācija ir kā trešās puses neatkarīgs apliecinājums.

Līdz ar to akreditācija apliecina tikai konkrēti noteiktas darbības (piem., ka laboratorija spēj veikt testēšanu atbilstoši konkrētām testēšanas metodēm vai sertificēšanas institūcija ir kompetenta sertificēt noteiktus produktus pēc konkrētiem standartiem). Konkrētā akreditētā darbības sfēra tiek definēta katras atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecības pielikumā. Pārējās darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas institūcija, netiek apliecinātas ar akreditāciju. 

Testēšanas laboratorijām tiek pielietots arī termins „elastīgā sfēra”, kas nozīmē, ka tā ir kompetenta pati piemērot testēšanas metodes konkrēti definētā testēšanas jomā.

Kas veic akreditācijas funkcijas Latvijā? 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.18 42.§), cita starpā tika atbalstīta sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", reģistrācijas numurs 40003427231 (turpmāk - SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"), reorganizācijas uzsākšana sadalīšanas ceļā, nosakot, ka iegūstošās sabiedrības ir šādas jaundibināmas sabiedrības: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs", kas ir nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja, un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts", kas ir nacionālās standartizācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja. Lai nodrošinātu akreditācijas institūcijas funkciju veikšanas pēctecību pēc SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" sadalīšanas, tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr.445 "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju", kas paredz, ka jaundibinātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs", reģistrācijas numurs 40203084604 (turpmāk - SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs"), pēc tās reģistrācijas komercreģistrā (2017. gada 1. augustā) turpina pildīt nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas un uzdevumus, pārņemot tos no SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienības - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Vienlaikus ar nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju un uzdevumu pārņemšanu, SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" ir kļuvis arī par nacionālās akreditācijas institūcijas tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēju, tādējādi izmaiņas noslēgtajos līgumos par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju nav veicamas.

Informējam, ka SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" pildīs nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas un uzdevumus līdz brīdim, kad tiks pārveidota par valsts aģentūru.

LATAK veic testēšanas, kalibrēšanas un medicīnas laboratoriju, inspicēšanas institūciju, produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertificēšanas institūciju akreditāciju. LATAK veic arī vides verificētāju akreditāciju atbilstoši EMAS un EU ETS regulām un laboratoriju izvērtēšanu atbilstoši Labas Laboratorijas prakses principiem. Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem standartiem, kur prasības ir noteiktas gan akreditācijas institūciju darbībai, gan dažādu veidu atbilstības novērtēšanas institūciju darbībām. 

Detalizētu informāciju par akreditācijas kritērijiem var iegūt sadaļā "Akreditācijas kritēriji".

Akreditācijas priekšrocības

Akreditācijas nozīmīgums pieaug ar katru gadu ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Akreditācija palīdz mazināt tirdzniecības tehniskās barjeras un paaugstina patērētāju, valsts pārvaldes un uzņēmumu uzticību produktu un pakalpojumu kvalitātei un drošībai. Gan privātajā sektorā, gan publiskajā sektorā darbojošās atbilstības novērtēšanas institūcijas var pieprasīt akreditāciju kā savu darbību kompetences apliecinājumu.

Akreditācija ir augstākā līmeņa instruments visā kvalitātes nodrošināšanas hierarhijā, lai nodrošinātu un apliecinātu produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām. 

Tā kā akreditācija ir arī starptautiski atzīta, tā aizvien plašāk tiek lietota preču un pakalpojumu tirdzniecībā un savstarpējā atzīšanā, un arī kā atbilstības novērtēšanas institūciju kompetences apliecināšanas instruments valsts pārvaldes institūcijām, ja tās izvēlas deleģēt zināmas atbilstības novērtēšanas darbības (testēšana, kalibrēšana, inspicēšana, sertificēšana). 

Produkti, kas ir sertificēti akreditētā sertificēšanas institūcijā vai kuri testēti akreditētā laboratorijā, iegūst lielāku uzticību no patērētāju puses, pircējiem un tirgus dalībniekiem. 

„Vienreiz testēts vai sertificēts, atzīts visur” - skatīt video (angļu val.)

Starptautiskā atzīšana

Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem ISO 17000, ISO 15000 un EN 45000 sērijas standartiem. Atsevišķo valstu nacionālo akreditācijas institūciju kompetence tiek nodrošināta, veicot savstarpējās vērtēšanas. Pamatojoties uz šādu vērtēšanas rezultātu atbilstību, LATAK ir noslēdzis Daudzpusējās atzīšanas līgumu (Multilateral Agreement, MLA) ar Eiropas akreditācijas kooperāciju (European co-operation for Accreditation, EA). Savstarpējās atzīšanas starp akreditācijas institūcijām paaugstina akreditācijas rezultātu starptautisko atzīšanu un novērš nepieciešamību pieprasīt akreditāciju vairākās valstīs. Piedaloties šajās savstarpējās aktivitātēs, LATAK nodrošina akreditāciju un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto apliecinājumu atzīšanu citās valstīs.

LATAK akreditācijas zīme – kompetences apliecinājums

Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas savos sertifikātos vai pārskatos var lietot akreditācijas zīmi. Akreditācijas zīme sastāv no LATAK logo kopā ar institūcijas identifikācijas numuru un attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcijas veida apzīmējuma. Precīzāka informācija par akreditācijas zīmes lietošanu aprakstīta LATAK dokumentā D.011, kā arī MK noteikumos Nr.1059.

Akreditētā institūcija var atsaukties uz LATAK piešķirto akreditāciju, kas savukārt ir EA Daudzpusējā atzīšanas līguma (MLA) parakstītājs. 

Vispārēju informāciju par akreditāciju var skatīt LATAK bukletā.

EA brošūra par akreditāciju (angļu val.).

Uz lapas augšu